Art-clr.ru

Арт Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Калькулятор пені

Калькулятор расчет штрафов и пени

Індекси оновлені і актуальні на 20.10.21

Індекс інфляції в Україні в вересні 2021 року склав 101.2%

Облікова ставка НБУ з 10.09.2021 — 8.5%

Курс НБУ станом на 20.10.2021

 • USD
 • 100 доларів США
 • 2633.56
 • EUR
 • 100 євро
 • 3056.11
 • RUB
 • 100 російських рублів
 • 36.95

Джерело даних індексу інфляції — ukrstat.gov.ua

Джерело даних облікової ставка НБУ — index.minfin.com.ua

У цивільних правовідносинах, де боржником є фізична особа

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 549 Цивільного кодексу України
Поняття неустойки

Частина 3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Обмеження розміру пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження по розміру пені.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 551 Цивільного кодексу України
Предмет неустойки

Частина 3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253. Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження строку нарахування пені, а лише строку на її стягнення в судовому порядку

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Особливості нарахування пені у господарських правовідносинах

Стаття 193 Господарського кодексу України
Загальні умови виконання господарських зобов’язань

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 230 Господарського кодексу України
Штрафні санкції

Частина 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Обмеження розміру пені
Стаття 231 Господарського кодексу України
Розмір штрафних санкцій

Частина 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 233 Господарського кодексу України
Зменшення розміру штрафних санкцій

Частина 1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253 Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені
Стаття 232 Господарського кодексу України
Порядок застосування штрафних санкцій

Частина 6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Судова практика та роз’яснення

Оскільки чинне законодавство не передбачає встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті України – гривні. (Постанова Верховного Суду України №3-29гс15 від 01.04.2015)
Єдиний державний реєстр судових рішень

Законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України)

(Постанова Верховного Суду України вiд 6 червня 2012 р. у справi № 6-49цс12)
Офіційний сайт Верховного суду України

Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. (Постанова Верховного Суду України вiд 30 жовтня 2013 р. у справi № 6-59цс13).
Офіційний сайт Верховного суду України

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Постанова ВГСУ № 14 від 17.12.2013 року)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Оглядовий лист ВГСУ 29.04.2013 № 01-06/767/2013)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України – видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. (Інформаційний лист ВГСУ від 13.07.2012 № 01-06/908/2012 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів”
Офіційний сайт Верховної Ради України

Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству, умовами договору про надання кредиту в іноземній валюті передбачено сплату пені в установленому розмірі від суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті.
Постанова Верховного Суду України № 6-211цс17 від 15 травня 2017 року

Калькулятор пени по 1/300, 1/150, 1/130 от ключевой ставки

Калькулятор расчета неустоек и пени будет необходим каждому, кто производит расчет штрафных санкций, возникающих из договорных обязательств. Поскольку законодательство РФ варьирует расчет неустоек и пени исходя из долей ключевой ставки Центробанка в диапазоне от 1/300 до 1/130, самостоятельный расчет может вызвать у неспециалиста серьезные затруднения. Выходом из сложной ситуации будут либо обращение за консультацией к бухгалтеру, либо обращение к помощи калькулятора.

Что рассчитывает калькулятор

Штрафные договорные санкции, к которым относятся неустойка и пеня, относятся, во-первых, к мерам воздействия на должника, а во-вторых – к охранительным функциям закона, которые защищают права и интересы взыскателей.

Именно охранительная функция закона устанавливает правило возмездности денежных договоров, и в силу этой функции даже по договорам, стороны которых не предусмотрели штрафные санкции, могут быть применены пеня и неустойка в случае нарушения должником договорных обязательств.

Размер штрафных санкций, предусмотренных договором, устанавливается на усмотрение контрагентов. По договорам, не содержащим в себе нотификаций относительно пени и неустойки, договоренности контрагентов по штрафным санкциям не имеется. Поэтому закон за отправную точку начисления процентов берет ставку рефинансирования, либо ключевую ставку, установленную Центробанком РФ.

Читать еще:  Жалоба на действия судьи

Важно! Ставка рефинансирования и ключевая ставка – нестабильные величины, и, как правило, модифицируются Центробанком до 3 – 4 раз в год. Поэтому золотым правилом в вопросах начисления пени и неустоек является правило периода действия размера ключевой ставки. То есть если в период формирования задолженности действовали разные размеры ставки рефинансирования, то пеня или неустойка начисляются поэтапно, с выполнением расчетов по периоду времени действия определенной ставки.

Пример: Задолженность начала формироваться с 1 января 2018 года. С 1 января по 12.02.2018 года ставка составляла 7,75%. С 12.02 по 26.03 – 7,5 %. С 26.03 по 17.09 – 7,25%, а с 17.09 – 7,5%. Таким образом, расчеты неустойки и пени, «завязанные» на ставке рефинансирования, будут производиться в соответствии с периодами действия той или иной ставки рефинансирования.

Калькулятор осуществляет расчеты по тому же алгоритму, что и опытный бухгалтер. Главное – дать ему правильные сведения. Если вы будете рассчитывать штрафные санкции за длительный период времени, не забывайте рассчитывать их поэтапно. Полученные по каждому из этапов результаты суммируются.

Доли от ставки рефинансирования

В зависимости от вида договоров или субъекта договора, закон предусматривает расчет пени и неустойки в размере 1/300, 1/150 и 1/130 от ставки рефинансирования.

Так, 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ применяется:

 1. во всех случаях при начислении пени за просрочки платежей по налогам и обязательным выплатам в соцстрахование за первые 30 дней просрочки. Просрочка свыше 30 дней будет рассчитываться исходя из ставки в 1/150;
 2. по задолженностям уплаты коммунальных платежей;
 3. по договорам займа, в которых контрагенты не предусмотрели размер штрафных санкций;
 4. по договорам между юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность при отсутствии в договоре нотификаций относительно размера штрафным санкций;
 5. по просрочкам, проистекающим из ДДУ, если дольщик – физическое лицо.

1/150 ставки рефинансирования применяется:

 1. за задержки заработной платы в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса;
 2. по просрочкам, проистекающим из ДДУ, если дольщик – юридическое лицо.

1/130 ставки рефинансирования применяется по всем договорам, начиная с 91 дня начисления ежедневных процентов. То есть если до 91 дня начисление велось исходя из ставки 1/300 или 1/150, то, начиная со 92 дня, для расчетов будет применяться 1/130 от ставки рефинансирования ЦБ.

Алгоритм расчетов

Для того чтобы получить верные подсчеты, требуется предоставить калькулятору правильные сведения. Ошибиться будет трудно, если принимать во внимание следующие правила:

 1. Задолженность начинает формироваться со дня, следующего за датой платежа, который был пропущен. Если платеж должен был быть осуществлен 31 марта, то задолженность и, соответственно, просрочка начинают рассчитываться с 1 апреля.
 2. Расчеты осуществляются исходя из ставки рефинансирования, действовавшей на тот или иной период формирования задолженности. Если за весь период просрочки действовали разные ставки рефинансирования, то расчеты следует проводить поэтапно, а затем суммировать полученные результаты.
 3. Следует сверить ваши обстоятельства со списком выше, который дает разбивку зависимости доли ставки рефинансирования от типа задолженности.
 4. Помните о градации долей в зависимости от срока просрочки. Так, 1/300 может начисляться только в течение 30 дней. На смену ей приходит 1/150, которая начисляется с 31-го по 91-й дни. С 92-го дня применяется 1/130 доли ставки рефинансирования.

При соблюдении этих правил вы можете быть уверены в правильности расчетов, которые сделает для вас калькулятор.

Калькулятор ДДУ

Калькулятор просрочки с учётом Постановления №423 по мораторию

Калькулятор ДДУ

Калькулятор поможет участнику долевого строительства рассчитать размер компенсации. Достаточно скопировать процесс расчёта в претензию и направить её застройщику. Программа автоматически рассчитает государственную пошлину, если цена иска превысит один миллион рублей. Программа учитывает изменения всех ставок ЦБ РФ и актуальна на 2021 год.

За время моратория по COVID-19 Банк России три раза менял ставку для расчёта неустойки. С 26.04.2021 года ставка составляет 5 процентов годовых. Наш калькулятор ДДУ всегда актуален. Считайте неустойку с нами. Неправильный расчёт ведёт к проблемам в суде. Предварительно целесообразно прочитать настоящую статью, чтобы уяснить принцип его работы и экономическую пользу от этого.

В связи с постоянными изменениями ключевой ставки, всё более актуальным становится расчёт по периодам их действия. Наш калькулятор умеет производить такие вычисления. Может посчитать неустойку не только на дату исполнения обязательства, но и по периодам действия ставок. Единообразия по этому вопросу до сих пор в судах не сложилось.

Какой способ расчёта предпочитают судьи вашего суда? Готовы подсказать. Это бесплатно. Судебная практика постоянно меняется и мы в курсе самых последних изменений.

Также помогаем определить период просрочки в случае возникновения трудностей по интерпретации условий ДДУ. Горячий телефон бесплатных консультаций судебного юриста +7 (903) 120-51-06 ежедневно с 9 до 23 ч.

Суд согласился с расчётом по периодам

С учётом снижения ставок, такой способ был более выгоден для нашего клиента. В иске было заявлена неустойка на 760 358,76 руб, взыскали с учётом штрафа и морального вреда 580 000 рублей. Таким образом суд присудил в пользу истца 76 процентов от заявленной в иске неустойки.

Пример решения суда с расчётом по периодам действия ставок ЦБ РФ

Ключевая ставка Банка России применяемая в расчетах по ч. 2 ст. 6 закона о долевом строительстве

Что вносим в калькулятор ДДУ?

Сумму берём из договора долевого участия, а не из договора уступки, даже когда покупали квартиру дороже, чем предыдущий участник долевого строительства.

Зависит от суда. Разные судьи считают по разному. Требуется разный подход к обоснованию расчёта. Нужно знать название вашего суда. Позвоните и мы вас проконсультируем.

Неустойку можно уточнять в сторону её увеличения. Если квартира не передана по акту, неустойка уточняется на дату судебного заседания. В некоторых случаях, в просительной части иска, неустойку можно попросить взыскать по дату фактического получения денежных средств. В любом случае ждать передачи квартиры нет никакой необходимости.

Можно ли взыскать в полном объёме неустойку, при заявлении ответчика о её снижении?

Да, это возможно. Секрет прост: большой опыт работы у наших юристов по взысканию неустоек с застройщиков. Сначала мы выбираем «правильный» суд из возможных вариантов.

Выстраиваем судебную линию. Изучаем переписку с застройщиком и особенности конкретного договора долевого участия. Хороший юрист, это боец, который за словом в карман не лезет. Здесь примеры таких решений. Мы не утверждаем, что так бывает всегда, однако это возможно.

Отличное знание гражданского законодательства и большой судебный опыт помогают ему грамотно парировать возражения и доводы ответчика. Судебный юрист по ДДУ, также немного психолог. К каждому судье у него есть свой ключик, которым отпирается доступ к сердцу судьи.

Даже самого чёрствого судью можно разжалобить и представить истца в наиболее выгодном свете. В отличие от дольщика у юриста преимущество в том, что конкретного судью он видит не в первый раз в жизни и знает, за что его можно «зацепить». Наши юристы всегда готовы помочь и мы с радостью делимся с вами нашими достижениями в судах.

Смотрите нашу судебную практику по ДДУ. Обращайтесь по любым вопросам ежедневно с 9 до 23 ч. по тел. +7 (903) 120-51-06 .

Очистка кэша браузера при изменении ключевой ставки

При изменении ключевой ставки, программист вносит в программу изменения. Чтобы они применились, очищайте кэш в браузере до следующего изменения ключевой ставки (Ctrl+F5).

Это необходимо, что бы скрипт обрабатывал последние значения ставки. Чтобы каждый раз заново не скачивать информацию после захода на ранее посещённую страницу, все браузеры сохраняют некоторую её часть в кэше. Т.е. в нём могут сохраняться ставки актуальные на предыдущее время.

После очистки кэша браузера, ставки автоматически обновятся на актуальные. Если на страницу с калькулятором зашли в первый раз, то очищать кэш в браузере не нужно.

1. Онлайн калькулятор спроектирован так, что на мобильном устройстве отображается только его синяя панель с соответствующим заголовком. Чтобы можно было с телефона занести данные для расчета, нужно на неё нажать. Панель интерактивна, по клику калькулятор откроется.

2. Если рабочее окно калькулятора открыто, но вам не доступны результаты вычислений, следует:
— обновить версию браузера на актуальную.
— зайти с обычного компьютера, на некоторых мобильных устройствах результаты вычислений не видны на экране.
— проверить, включен ли JavaScript в браузере.

Читать еще:  Как определить время и место открытия наследства

3. Если рекомендации не помогли, напишите нам название операционной системы и наименование браузера.

Работа калькулятора по 214-ФЗ

Заполнение полей калькулятора

 • если подписан акт приема-передачи квартиры, то указываете дату его подписания;
 • если акт передачи квартиры не подписан, не заполняете это поле. В таком случае калькулятор сделает вычисления на текущую дату;
 • если собираетесь отправлять претензию, указываете в этом поле день, когда понесете претензию на почту;
 • если собираетесь уточнять исковые требования в суде в части увеличения размера неустойки, указываете в этом поле дату судебного заседания в котором подадите соответствующее заявление.

Алгоритмы работы онлайн калькулятора по ДДУ

Указанная функция рассчитана рассчитана на оптимальный вариант взыскания. Умный калькулятор сам выберет наиболее выгодный вариант расчета неустойки. Вам останется только скопировать полученный расчет и вставить его в претензию.

Остальные опции на усмотрение юриста. В некоторых случаях они являются более предпочтительными, однако должны подкрепляться соответствующей данному методу расчёта судебной практикой. Кроме того, в суде нужно более подробно обосновывать метод расчета, отличный от опции по умолчанию.

Калькулятор в выдаче показывает не только итоговые данные, но и весь ход расчёта неустойки. Полученный результат вычислений можно копировать в претензию и направлять застройщику.

Пример опции «на усмотрение калькулятора»

 • цена квартиры по ДДУ — 9 000 000 руб.
 • по условиям договора, квартира должна быть передана застройщиком — 31.12.2020г.
 • квартира передана по акту приёма-передачи 09.04.2021г. День, в который квартира должна была быть передана по акту, в расчёт не входит, поэтому неустойку считаем со следующего дня, т.е. с 01.01.2021г.
 • дата начала и окончания периода действия ключевой ставки ЦБ;
 • количество дней в каждом периоде;
 • размер ставки для каждого периода;
 • сумма по каждому периоду.

Результат вычислений

с 01.01.2021г. по 09.04.2021г. 9 000 000 руб. 00 коп. x 99 x 4.5% x 1/150 = 267 300 руб. 00 коп.

Подсчет процентов в таком формате понятен и легко воспринимается судом.

Подсчет калькулятором штрафа по закону о защите прав потребителей

 • штраф в пользу истца;
 • размер неустойки и штрафа в совокупности;
 • общий срок просрочки в календарных днях;
 • государственную пошлину, если цена иска превысит 1 000 000 рублей.
 • общий срок просрочки по ДДУ составляет: 99 календарных дней.
 • неустойка за весь период просрочки: 267 300 руб. 00 коп..
 • штраф по ЗоЗПП: 133 650 руб. 00 коп.
 • неустойка и штраф: 400 950 руб. 00 коп.
 • госпошлина: 0 руб. 00 коп.

Формула калькулятора ДДУ

Неустойка по договору долевого участия в размере двукратной учётной ставки

Периоды действия ставок ЦБ в целях подсчета процентов по ДДУ

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11.12.2015г. N 37) и Указанием Центрального Банка РФ №3894-У от 11.12.2015г. с 01.01.2016г. значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки, определённому на соответствующую дату, при этом с 01.01.2016г. самостоятельное значение ставки рефинансирования Банком России не устанавливается.

до 31.12.2015г. включительно, по ставке рефинансирования 8,25 процентов годовых. После 01.01.2016г. по ставкам указанным ниже. Ставки актуальны на 2021 год.

Калькулятор расчет штрафов и пени

В соответствии с указанием Банка России, с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
При применении с 1 января 2016 года ч. 14 ст. 155 ЖК РФ проводится начисление пеней, исходя из размера ключевой ставки Банка России, которая с 01.01.2016 составляет 11%, а с 14.06.2016 составляет 10,5%.
С 01.01.2016 г. в случае нарушения срока внесения платы за ЖКУ или внесения платы не в полном объеме, принят следующий порядок начисления пени (Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ):

 • с 1 по 30 день — пени не начисляются
 • с 31 по 90 день — пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования
 • с 91 дня — пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования

Для расчета пени ставку необходимо преобразовать в доли, т.к. она указана в процентах.

Особенности начисления пеней с учетом графика изменения ставки:

В виду особенностей начисления пени в Системе (на последний день месяца) к задолженности применяется ставка рефинансирования, действующая на момент возникновения какого-либо события в расчете пени. Н-р, если в расчете периода Июнь был учтен платеж 13 июня 2016 года, часть периода (с 1 до 13 июня) посчитается по ставке в 11%, оставшаяся часть по ставке 10.5%, поскольку событие платежа попадает в интервал действия ставки 11%, а точка «Окончание периода» попадает в интервал действия ставки 10,5%.

Настройка параметров пени¶

Ввод значений параметров используемых при расчете пени, производится в разделах:

Параметры Принципала в разделе: С правочники ‣ С убъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ Параметры

 • подраздел «Начисление пени» — основные параметры начисления пени по Принципалу
 • подраздел «Доли ставки ЦБ РФ для пени»
 • подраздел «Распределение платежей» — очередность погашения задолженности по пени

Параметр «Признак начисления пени по услуге» в разделе: С правочники ‣ У слуги ‣ Перечень

1. Дополнительные параметры на помещении должны быть заполнены
Важны «Тип» и «Категория», которые должны соответствовать
НЕЖИЛОМУ помещению для Типа ЛС — юридическое лицо и ЖИЛОМУ для Типа ЛС — физическое лицо

 1. Если настройки пени для Принципала не заданы, либо задан алгоритм расчета пени = «Не рассчитывать», то пени по данному Принципалу не рассчитываются и в интерфейсе не отображаются.

ПЕНИ. 2021¶

Мораторий на начисление и требований к уплате пени действовал до 1 января 2021г.

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 было установлено, что до 1 января 2021 г. приостанавливается начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени).

На информационных сайтах и в СМИ публикуется противоречивая информация о начислении пени с 01.01.2021г.:

 • начать начислять пени со 2 января 2021 года на долги, возникшие до 06.04.2020г.;
 • за долг по начислениям за ЖКУ за ноябрь 2020 года имеют право начислять пени с 10.01.2021г.;
 • никогда не начислять пени на долг, который сформировался в период моратория с 06.04.2020 по 31.12.2020г.
 • и т.д.

Постановлением № 424 от 02.04.2020 (ПП РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)на период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года были приостановлены некоторые положения Правил № 354, а именно: действие положений пп.»а» п.32 в части права исполнителя требовать уплаты пеней и п.159, который обязывает потребителей, несвоевременно внесших плату, уплатить исполнителю пени в размере, установленном ЖК РФ ч.14 ст.155.

Читаем эти пункты :

32. Исполнитель имеет право:
а) требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, — уплаты неустоек (штрафов, пеней);

159. Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ст.155 ЖК РФ

 1. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Обратите внимание, что остальные положения Правил №354 не приостанавливали своё действие в период моратория, а именно не приостанавливалась обязанность потребителей своевременно вносить плату за ЖКУ в сроки, установленные Правилами или Договором управления:

п.63 Потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги.

Читать еще:  Как отозвать генеральную доверенность, удостоверенную нотариусом?

п.66 Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных услуг товариществом или кооперативом), не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги.

Наша точка зрения следующая:

Почему начисление пени на сумму всего долга?

Согласно ПП РФ №424 действие положений пп. «а» п.32 и п.159 Правил №354 было приостановлено до 01.01.21. С 01.01.2021 указанные положения вновь действуют, исполнитель вправе начислять пени на весь долг.

Почему на сумму долга на 01 декабря 2020?

Согласно ст.155 ЖК РФ лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату обязаны оплатить пени от не выплаченной в срок суммы начиная с 31го дня, следующего за днем наступления указанного срока. Срок оплаты – 10е число месяца, следующего за расчетным периодом.

Тем, кто не оплатил долг на 01.12.2020 пени должны быть начислены с 10.01.2021 за каждый день просрочки.

Позиция Верховного Суда обозначена в Обзоре Верховного Суда РФ от 30.04.2020, ответ на вопрос 7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/5653d326b0e929acb302fa162a12a95157740e19/
«Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном жилищным законодательством, законодательством о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь период просрочки, исключая период действия моратория.»

Кроме того, мы провели опрос клиентов и ознакомились с мнениями экспертов в сфере ЖКХ:

 • Управление многоквартирным домом №1 Январь 2021 https://e.mk-dom.ru/
 • «АКАТО» КОКИН Игорь Александрович
  https://acato.ru/video/free/20200602/osobennosti-nachisleniya-penej-i-shtrafov-v-2020-godu
 • «РосКвартал» Глава Экспертного совета Ассоциации «Р1» Елена Шерешовец.
  Источник: РосКвартал® — интернет-служба №1 для управляющих организаций https://roskvartal.ru/vzyskanie-dolgov/12206-kak-uo-rasschitat-peni-za-neoplatu-zhku-posle-otmeny-moratoriya-2020

ИТОГ:
Разночтения требований законодательства, отсутствие НПА с разъяснениями по выходу из моратория по начислению пени потребовали гибкой настройки учета структуры задолженности в начислениях пени с произвольными интервалами.

В настройках «Параметры начисления пени» была добавлена настройка «Периоды просроченной задолженности».

(Справочники -> Субъекты ЖКХ -> Принципалы -> [Принципал] -> Параметры -> «Параметры начисления пени»)

В данной настройке клиенты могут самостоятельно регулировать алгоритм учета задолженности в структуре долга для расчета пени с 01.01.2021.

Пользователь указывает периоды возникновения задолженности «Дата начала возникновения задолженности» — «Начало» и «Окончание», которые необходимо учитывать в структуре долга.

Параметр «Дата начала просроченной задолженности» — это дата на которую смещается срок оплаты за ЖКУ.

Параметр «Исключить период задолженности» позволяет исключать периоды из структуры долга, таким образом на долги, образовавшиеся в указанные периоды пени никогда не будут начисляться.

../../_images/Param_nachisl_peni_1.png

../../_images/Periody_DZ.png

../../_images/Periody_DZ_change.png

Настройки вариантов выхода из моратория по начислению пени с 01.01.2021 года см. в разделе Пени. Инструкции

Определение базы для расчета пени¶

База (величина и срок задолженности Абонента) для расчета пени определяется в зависимости от Алгоритма пени:

Алгоритм «На последний день» (рекомендуемый):

 • с 1 по 10 число текущего периода: рассчитываются на сумму долга предыдущего расчетного периода без учета начислений предыдущего периода
 • с 11 числа и до конца месяца: на сумму долга с учетом начислений предыдущего расчетного периода

Алгоритм «На дату фиксации»:

 • если дата фиксации меньше конца периода, то с 11 числа по дату фиксации включительно
 • если дата фиксации перенесена на следующий за расчетным период, то с 11 числа по последний день расчетного периода

Документы пени¶

Соглашение о погашении задолженности¶

Если выплата долга откладывается, есть возможность заключить соглашение о погашении задолженности, регламентирующее процесс выплат.
При выгрузке данных по МСП в шаблоне выводится колонка «Наличие соглашения о погашении» — есть/нет.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве (№ 123 — ФЗ от 4 июня 2011 года, которым были внесены изменения в ст. 160 №189-ФЗ Жилищного кодекса РФ), предусмотрено, что компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (ЖКУ) будет выплачиваться льготникам лишь при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Описание параметров:

Тип документа — выбор типа соглашения:

 • Соглашение о погашении задолженности
 • Соглашение о реструктуризации долга
 • Соглашение о расчете сумм к оплате с учетом рассрочки платежа
 • Соглашение о внесении платежа третьей стороной

Принципал — выбор Принципала из списка

Услуги ЛС — выбор конкретной услуги ЛС, в отношении которой заключено соглашение (по умолчанию = «Все»)

Калькулятор пени 1/300 ставки рефинансирования

Должники, недобросовестные продавцы и нарушители договоров получают начисление штрафов и пени. Размер учитывается в условиях договора или действующим законодательством. Пени вводятся для предупреждения нарушений со стороны участников правоотношений финансового характера. Калькулятор пеней 1/300 ставки рефинансирования онлайн позволяет рассчитывать размер неустойки.

Цели начисления неустоек

Пени позволяет компенсировать убытки пострадавшей стороны. Преимущества финансовой санкции:

 1. Основанием для начисления выплаты считают непосредственное нарушение договора. Доказательства причинения убытков не требуются, добросовестный участник в обязательном порядке имеет право на компенсации.
 2. Неустойка применяется для любого типа договора.
 3. Сроки взыскания достаточно коротки, а порядок расчета простой.

Такой вид санкции поставляется в виде определенного процента от суммы долга. Она начисляется каждый день после выхода срока её уплаты. 1/300 ставку рефинансирования применяют во время определения размера неустойки по страховому взносу, недоимкам в налогообложении и коммунальным платежам. Все пользователи в полной мере ответственны за просрочку и наказываются за её происшествие.

Калькулятор пени 1/300 ставки рефинансирования

Уклонение от выплаты

В отдельных случаях уклонение от платежей допустимо законодательством Российской Федерации. Лицо освобождается от уплаты пени, когда:

 • сторона исправно осуществляла все выплаты с учетом рекомендаций контролирующих органов, но случайно просчиталась;
 • просрочка была однодневной;
 • квитанция к оплате содержала ошибки, которые привели к задержке;
 • разрешается отсрочка в оплате коммунальных услуг.

Трудности во время подсчета могут возникнуть самостоятельно из-за постоянно меняющейся ставки. Поэтому выплаты производятся частями по периодам, когда процент был актуальным. Ставку можно узнать на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Как посчитать сумму платежа

Существует несколько методов высчитывания пени по ставкам рефинансирования.

 • самостоятельно определение с помощью формулы;
 • воспользоваться онлайн калькулятором пеней 1/130 от ключевой ставки.

Второй способ рекомендован к использованию как простой и надежный вариант подсчета суммы неустойки. Калькулятор расчета неустойки актуален в 2019 году и выдает точные результаты с учетом всех нюансов. От пользователя требуется лишь правильно написать показатели, а программа самостоятельно подсчитает пени. Необходимо заполнить поле размера недоимки и выбрать период просрочки. Калькулятор пени 1/300 ставки рефинансирования отобразит подходящую формулу:

 • Пеня = установленный долг х 1/300 х ставку рефинансирования х количество дней

В алгоритме используется показатель рефинансирования – это ключевая процентная ставка, которая используется ЦБ РФ для предоставления вторичных кредитных сумм для коммерческих банков. Именно эта формула используется при самостоятельном вычислении, но сделать это будет гораздо сложнее.

Как определить показатели

Определение переменных необходимо для получения точного результата. Для этого требуется обратить внимание на ряд правил:

 1. Просрочка начинается со следующего дня после происшествия периода, предусмотренного для оплаты.
 2. Последний день оплаты приходится на окончательную дату или на день, предшествующий ей — это зависит от категорий долга.

Иногда период начала задержки может определить только арбитражный суд. Такое происходит, если основной долг взымается в рамках гражданского судопроизводства принудительно. Калькулятор рефинансирования используют для определения суммы задолженности с помощью универсального алгоритма. Достаточно указать такие данные, как срок, сумму, размер процентной ставки и дополнительные параметры для получения точного размера штрафа.

Процесс расчета пени 1/300 ставки – это рутинная работа, в которой простой ошибиться. Калькулятор исключает эту возможность. Пользователю не потребуются специальные знания или навыки для работы с онлайн-ресурсом. Он достоверно определяет количество неустойки, скопившейся за определенное время или сумму, которая насчитывается за каждый день задержки.

© 2019 Все права защищены
Информационный бухгалтерский сервис. Правовая база и аналитика онлайн.

Данный сайт является некоммерческим информационным проектом, никаких услуг не предоставляет. Документы, отчетности, инструкции, видео и другие материалы взяты с открытых источников.

Логотипы и товарные знаки, размещённые на сайте, принадлежат их законным владельцам, правообладателям.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector